Menu
Zamknij

Castrol Syntrans B 75W 1 Litr Puszka

Oleje przekładniowe

Opis

Castrol Syntrans B 75W to cał kowicie plastikowy olej przekł adniowy, przeznaczony specjalnie do skrzyń biegó w w samochodach BMW. Wykorzystanie: Wybitnie chroni przed przecią ż eniami potężnie obcią ż one, sekwencyjne skrzynie biegó w BMW (SMG 1 i 2) w pojazdach klasy M.

gwarantuje słuszną zmianę biegó w w Land Roverach Discovery III, wyposaż onych w 6-biegowe skrzynie biegó w (LR3). Wspaniale spisuje się takż e w manualnych skrzyniach rodzaju G 052 798 samochodó w producenta VW Touareg.

atuty: wyś mienicie broni mocno obcią ż one elementy przekł adni przed zuż yciem szczególnie dobra pł ynnoś ć w niskich temperaturach gwarantuje stosowną zmianę biegó w w niskich temperaturach wysoka niepodatnoś ć na ś cinanie utrzymuje charakterystykę lepkoś ciowo - temperaturową na stał ym poziomie poprzez cał y okres eksploatacji oleju wspaniał a stabilnoś ć termiczna i odpornoś ć na utlenianie uniemożliwia osadom i przedł uż a ż ywotnoś ć przekł adni.

Specyfikacje/dopuszczenia: API GL-4 ZF TE-ML 11 sugerowany poprzez Castrol do wszystkich manualnych, wspó ł osiowych skrzyń biegó w w BMW, a także do wszystkich manualnych skrzyń biegó w bez blokady mechanizmu ró ż nicowego w samochodach firmy Mini.

stosowany ró wnież w solidnie obcią ż onych, wspó ł osiowych skrzyniach biegó w samochodó w VW Touareg (G 052 798), Nissan, Land Rover. Formulacja ma dopuszczenie First Fill do wię kszoś ci skrzyń biegó w produkowaniu ZF, a także GETRAG (BMW MTF LT-2) Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H412: Dział a destrukcyjnie na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P501: Zawartoś ć /pojemnik eliminować do...

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.