Menu
Zamknij

Castrol Syntrans FE 75W 1 Litr Puszka

Oleje przekładniowe

Opis

Castrol Syntrans FE 75W to cał kowicie syntetyczny olej przekł adniowy klasy SAE 75W, moż e być wykorzystywany w wię kszoś ci manualnych skrzyń biegó w, któ re wymagają oleju zgodnego z API GL-4. Szczegó lnie zaleca się wykorzystywanie artykułu w nowych skrzyniach aut marki Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover i Mazda.

Syntrans FE 75W ma dopuszczenie Ford WSS-M2C200-D2. Dzię ki swej wyją tkowej charakterystyce niskolepkoś ciowej, przy lepkoś ci 75W umoż liwia maksymalną oszczę dnoś ć paliwa, ponieważ tarcie wewnę trzne zredukowane jest do minimum.

Castrol Syntrans FE 75W zapewnia maksymalny komfort zmiany biegó w na zimno, doskonał e wł aś ciwoś ci synchronizowania, a także stał e właściwości tarcia poprzez dł ugi okres eksploatacji. Atuty: maksymalny komfort zmiany biegó w w niskich temperaturach perfekcyjn a zdolnoś ć synchronizowania i niezmienna charakterystyka tarciowa poprzez dł ugi okres eksploatacji wybitna ochrona przed zuż yciem przy jednoczesnej wysokiej zdolnoś ci oszczę dzania paliwa wyś mienita wytrzymałoś ć na ś cinanie wyją tkowo wytrzymały na utlenianie i obcią ż enie grzejne obniż a temperaturę pracy dzię ki niewielkim stratom wskutek tarcia Specyfikacje/dopuszczenia: API GL-4 speł nia specyfikację Ford WSS-M2C200-D2 stosowny do wszystkich nowoczesnych skrzyń biegó w w Fordzie, Volvo i Toyocie, a zwł aszcza w skrzyniach 6-biegowych.

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.