Menu
Zamknij

Total QUARTZ 9000 5W-40 5 Litr Pojemnik

Oleje silnikowe

Opis

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 - wysokiej jakoś ci olej silnikowy do silnikó w benzynowych i diesla w samochodach osobowych. Zastosowanie: QUARTZ 9000 został opracowany w oparciu o Technologie plastikową TOTAL, produkowany z myś lą o sportowej jazdzie w każ dych warunkach pracy (kró tkie dystanse, autostrady) QUARTZ 9000 moż na stosować poprzez cał y rok, choćby w niezwykle niskich temperaturach QUARTZ 9000 umożliwia wydł uż enie okresó w pomię dzy podmianami oleju Wł asnoś ci: świetn a pł ynnoś ć w niskich temperaturach zagwarantuje bezpieczny rozruch silnika przy nieznacznym zuż yciu czę ś ci ruchomych niezwykle jednostajna powł oka smarują ca, choćby przy wysokich temperaturach roboczych. Idealna ochrona jednostek mechanicznych przed zuż yciem zagwarantuje dł ugą ż ywotnoś ć silnika prawidłowe wł aś ciwoś ci czyszczą ce umoż liwiają wydł uż enie okresó w pomię dzy zamianami olejó w Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA A3/B4 API SM/CF VW 502.00/505.00 MB 229.3 BMW Longlife-01 Porsche A40 PSA B71 2296 (Peugeot/Citrö en) Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się poprzez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H315: Dział a draż nią co na skó rę.H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H318: sprawia poważ ne zniszczenie oczu.H319: Dział a draż nią co na oczy.H373: Moż e powodować uszkodzenie narzą dó w poprzez dł ugotrwał e albo naraż enie powtarzane.H411: Dział a toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H413: Moż e powodować dł ugotrwał e destrukcyjne skutki dla organizmó w wodnych.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: bronić przed dzieć mi.P280: Stosować rę kawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P305: w sytuacji DOSTANIA SIĘ DO OCZU:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P337: w sytuacji utrzymywania się dział ania draż nią cego na oczy:P338: Wyją ć soczewki kontaktowe, jeż eli są i moż na je ł atwo usuną ć. Nadal pł ukać.P351: Ostroż nie pł ukać wodą poprzez kilka minut.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.