Menu
Zamknij

VAICO 0.5 Litr Puszka

Płyny hamulcowe

Opis

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Hasł a ostrzegawcze:uwaga Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H319: Dział a draż nią co na oczy.EUH208: zawiera. Moż e wywoływać wystą pienie reakcji alergicznej.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P280: Stosować rę kawice ochronne/ubranie ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P305+P351+P338: w przypadku DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostroż nie pł ukać wodą przez kilka minut.

Wyją ć soczewki kontaktowe, jeż eli są i moż na je ł atwo usuną ć. Nadal pł ukać.P337+P313: w sytuacji utrzymywania się dział ania draż nią cego na oczy: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P264: Dokł adnie umyć...

po uż yciu.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.